GeneticLab

Marcin Woźniak

Dr hab. n. med. Marcin Woźniak jest adiunktem i wykładowcą akademickim na jednej z państwowych wyższych uczelni w Polsce. Specjalizuje się w dziedzinie biologii medycznej. Szczególny nacisk w swoich badaniach kładzie na genetyczne uwarunkowania złożonych funkcji ludzkiego organizmu, w tym na liczne choroby cywilizacyjne, między innymi otyłość, choroby serca oraz alkoholizm. Analizuje również wpływ zmienności genów na wydolność fizyczną organizmu człowieka. Ponadto, zajmuje się genetyką populacyjną, która bada różnice i podobieństwa genetyczne między poszczególnymi ludźmi, a także genetyką sądową, czyli dziedziną koncentrującą się na analizie pokrewieństwa, badaniu śladów biologicznych i interpretacji złożonych profili genetycznych.

Habilitację uzyskał w wyniku przedstawienia rozprawy pod tytułem „Archeogenetyka ludzkich populacji Europy centralnej i południowej Syberii w świetle zmienności układów mikrosatelitarnych chromosomu Y.” Jako wykładowca akademicki prowadzi wykłady: Genomika i bazy danych, Inżynieria genetyczna, Mechanizmy ewolucji i ontogenezy, Nowoczesna identyfikacja osobnicza, a także liczne wykłady popularnonaukowe.

Dr Woźniak jest autorem ponad 100 publikacji i doniesień konferencyjnych, w tym ponad 30 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Wybrane publikacje i prezentacje konferencyjne: